Hvad er Mensendieck?

Mensendieck historie

Praktiske oplysninger

Mensendieck er et gymnastik-system, der lærer eleven den rette brug af kroppens led og muskler. Ikke kun som et middel til at opnå styrke og smidighed, men i lige så høj grad til opbygning af en god holdning og en naturlig frihed i bevægelserne. Systemet går ud fra den anatomiske, fysiologiske og biomekaniske normale funktion af led og muskler. Målet er at indlære bedre muskelkontrol og – viden. Dvs. at vi kan holde vore knogler på rette plads ved brug af musklerne i rigtig balance. Det specielle ved Mensendieck er pædagogikken.

 

INDLÆRING

Principperne bygger på kendskab til anatomi og fysiologi. På det faktum, at forløbet nerve-impuls og muskel reaktion sædvanligvis sker ubevidst. Dette reflektoriske samspil er af stor betydning, men medfører at uheldig muskelbrug også sker ubevidst. Læreren dikterer egnede øvelser, korrigerer, iagttager, gentager og retter ind. Og imens eleven i starten buger al sin koncentration på bevidst at udføre de dikterede bevægelser, vil impulserne efterhånden flyttes til mere underordnede centre i hjernen, og at nyt bevægelsesmønster være under indøvning. Præcis som når man lærer at kravle, stå, gå og cykle.

 

BEVIDST MUSKELARBEJDE

Systemet bygger på muskelarbejde: en langsom muskelspænding efterfulgt af en ligeså langsom og grundig afspænding af musklen. Eleven står mellem spejle og kan på den måde selv se, hvad der sker, når han/hun spænder resp. afspænder de forskellige muskler.

 

PRÆCIST OG MÅLRETTET

Læren sammensætter øvelserne ud fra en holdningsanalyse, der sikrer at alle øvelser er tilpasset den pågældende elevs behov, temperament, styrke og kondition. Svage muskler styrkes samtidig med at ømme og spændte muskler stækkes og afslappes, således at evt. smerter aftager. Øvelserne der ledsages af instruktion i

 

åndedrætsteknik, indlæres i en langsom og rolig rytme, som der efter et stykke tid vil falde eleven lettere at omsætte til dagliglivets hurtigere bevægelser. På den måde kan undervisningen tages med overalt og anvendes under skiftende forhold dagen igennem.

 

EGNET FOR ALLE

Mensendieck er for alle, uanset alder, køn eller kondition. Endvidere kan gymnastikken tilpasses mennesker, der på grund af sygdom eller operation ikke tåle almindelig gymnastik, men alligevel gerne bevare en smidig og levende muskulatur.

 

ELEVEN I CENTRUM

Gymnastikken er uden musik. Rytmen er det individuelle åndedræts egen rolige rytme. Indlæringen forceres ikke, men forgår i det tempo, der passer den enkelte elev. Det kræver ikke top kondition – blot evne for koncentration. Det er den enkelte elev, der er i centrum.

 

MENSENDIEK ER BILLIG 

 

Mensendiecksystemet blev udviklet af Bess Mensendieck i slutningen af 1800 tallet og blev grundlagt i 1905. Bess Mensendieck videreudviklede sit system igennem hele livet.

Bess Mensendieck blev født i New York i 1864 og voksede op i en epoke af naturvidenskabelig fremgang. Hendes far, som betød meget for hende, var ingeniør og gav hende bl.a. en forståelse for, at et solidt fundament er en forudsætning for ethvert afbalanceret bygningsværk. I sin bog ”De daglige bevægelsers skønhed” takker hun begge sine forældre, fordi de tidligt lærte hende at se. Hun døde i 1957, 93 år gammel, ligeledes i USA.

 

Bess Mensendieck var et meget interesseret og kulturelt engageret menneske med evner i mange retninger. På mange leder var hun banebrydende og ”før sin tid”. På et meget tidligt tidspunkt skrev hun bl.a. om børns problemer med voksenmøbler og var fortaler for, at børn skulle sidde på ordentlige stole mv. Allerede omkring år 1900 talte hun om de dybe lænestoles uheldige påvirkning af kroppen.

Som ung rejste hun til Europa, hvor mange af hovedstæderne omkring århundredeskiftet var rige på musik, billedkunst, teater og bl.a. præget af den klassiske kulturarv og kunstnerisk frigjorthed. Bess Mensendieck bosatte sig i Paris for at studere kunst og uddanne sig til billedhugger. Hun blev hurtigt meget interesseret i menneskets krop og det at kunne ”modellere” den levende krop ved bevidst at bruge sine muskler.

 

Bess Mensendieck blev så interesseret i menneskets anatomi, at hun ønskede at studere medicin. På det tidspunkt var Schweiz det eneste land, hvor kvinder kunne det, så hun rejste dertil og uddannede sig til læge, som en af de første kvinder. Hun stiftede bl.a. bekendtskab med den dengang banebrydende forsker C. B. Duchenne, der forskede i musklers reaktion på elektrisk påvirkning. Da Bess Mensendieck havde den evne, at kunne genkende enkle, grundlæggende principper og sætte dem ind i nye sammenhænge, konkluderede hun, at hvis Duchenne kunne give impuls til muskelkontraktion med elektriske påvirkninger, som simulerede - efterlignede - signaler fra hjernen, måtte præcise verbale impulser have samme effekt. Hun foretog her en interessant – modig - overgang fra neurofysiologi til pædagogik. Bess Mensendieck fik i tiden 1902-1905 tildelt et fakultet på i parisisk hospital, hvor hun opnåede meget anerkendelse for anvendelsen af sit system på fx trafikskadede.

 

Bess Mensendieck evnede at oversætte de kundskaber, hun havde lært af sin far, til at omfatte det levende bygningsværk, menneskekroppen. Med anatomien som baggrund udformede hun i begyndelsen af det 20. århundrede sit gymnastiksystem, ”The Mensendieck system of functional exercises” – Mensendieckgymnastikken – hvor udøveren instrueres meget præcist i eksakte bevægelser.

 

Bess Mensendieck fremhævede, at hurtige bevægelser kan dække over meget, der er ukorrekt og lagde vægt på, at det kun var gennem langsomme bevægelser, at den rigtige fremgangsmåde kan læres. Kun når man har opnået fuldstændigt herredømme over langsomme bevægelser, kan man forene nøjagtighed og hurtighed. Hun var meget ambitiøs og krævede, at hendes system til enhver tid var ”first class”.

 

Bess Mensendieck havde fra barn fået udviklet sin sopranstemme og deltog flere gange med succes i operaen i Rom og Paris. Senere anvendte hun sin viden om åndedrættet i sit gymnastiksystem.

Efter at Mensendiecksystemet var grundlagt, brugte Bess Mensendieck meget tid på at træne og oplære nye lærere i det meste af Europa. For en tid bosatte hun sig i Amerika og forsøgte at udbrede sit system der, hvilket i starten indebar så mange vanskeligheder, at hun flyttede sit arbejdsfelt til Tyskland, hvor kejser Wilhelm II blev interesseret i gymnastikken. Senere slog hun dog igennem i Amerika, hvor hun bl.a. underviste på Yale Universitet. Sammen med sin assistent Miss Amy Meusser underviste Bess Mensendieck mange skuespillere bl.a. Greta Garbo, Ingrid Bergmann og Frederic March.

 

Bess Mensendieck var således både billedhugger, lærer og folkeoplyser og læge. Det er viden og inspiration fra alle tre fagområder, kunst, pædagogik og naturvidenskab, der tilsammen danner systemets fundament.

Bess Mensendiecks tese var, at gennem træning skal bevægelser opleves, erkendes og bevidstgøres. Gennem gentagelsens kunst, indsigt, præcis instruktion og vejledning er det muligt at lære korrekte bevægemønstre, så de bliver en del af de daglige bevægelser.

 

Mensendieckgymnastikken kom til Danmark i begyndelsen af 20’erne. I 1925 blev Dansk Mensendieck Forbund oprettet, og året efter var Bess Mensendieck på sit første besøg i Danmark. Hun aflagde senere adskillige besøg i Danmark og opholdt sig bl.a. fra 1953-55 permanent i Ålborg, hvor hun uddannede Mensendiecklærere. Fra 1941 har uddannelsen af danske Mensendiecklærere fundet sted her i landet.

Bess Mensendiecks vision var, at det enkelte menneske kan lære at tage medansvar for sit eget helbred.

 

 

                                                           Sæson 2017 – 2018

 

Priser:

Enetime                Kr. 830,- pr. måned.

Hold (2 elever)    Kr. 680,- pr. måned.

1 analyse time      Kr. 500,- pr. gang.

 

Undervisning:

30 min. en gang pr. uge på aftalt tid.

Undervisningen foregår i trusser.

Medbring håndklæde til at ligge/stå på.

 

Betalingsform:

Betalingen erlægges månedsvis forud.

(kont./check/netbank) Reg. 5012 konto. 1123538

Betal venligst rettidigt. Timer, der forsømmes af eleven, erstattes ikke.

Meld venligst afbud så tidligt som muligt.

 

Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel ved 1. lektion i måneden.

 

Ferie:

Efterårsferie, uge 42    (16 - 22 okt.)     

Juleferie,                        (23 dec.-03 jan.) 

Vinterferie,    uge 7       (12 - 18 feb.)

Ferie,               uge 9      (26 feb. - 04 mar.)

Påskeferie,     uge 13     (26 mar. - 01 apr.)

Kristi himmelfartsdag,  10 maj

Pinse,                                 21 maj

Sommerferie, 1/7 - 1/9

Samt lovbefalede helligdage.

Ovennævnte ferier og fridage er inkl. i prisen.

 

Sted:

Kirsten Saksager

Kongevejs Centret 8, 1 sal

2970 Hørsholm

Tlf. 2078 3807

web. mensendieck-horsholm.dk

 

Mensendiecklærer

Kirsten Saksager

 

Send en e-mail - klik her

Hørsholm Mensendieck

Kongevejs Centret 8, 1 sal 2970 Hørsholm.

Tlf. 2078 3807

Hørsholm Mensendieck, Kongevejs Centret 8, 1 sal, 2970 Hørsholm. Tlf. 2078 3807